Bautech Industrial and Decorative Flooring
Other countries
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Monday, 31 December 2012 20:34

Posadzki przemysłowe antystatyczne

Rate this item
(4 votes)


Jak wykonać posadzki antystatyczne? 

 

Posadzki przemysłowe antystatyczne

Potrzeba budowy posadzki antystatycznej występuje wszędzie tam, gdzie przez wzgląd na technologię lub magazynowany towar gromadzone są substancje łatwopalne i wybuchowe.

Sami często doświadczamy przeskoczenia iskry, choćby przy potarciu materiałów, z których wykonano nasze ubrania. Nagłe rozładowanie nagromadzonego ładunku może spowodować ogień i poważne straty.

W jakich obiektach warto rozważyć budowę podłogi antystatycznej? Magazyny benzyn, gazów, chemii łatwopalnej, materiałów pylistych, pompownie, lakiernie proszkowe i mokre. Antystatyczność posadzki jest również szczególnie istotna w przemyśle elektronicznym, gdzie rozładowanie nagromadzonego potencjału w delikatnym elemencie elektronicznym może powodować jego uszkodzenie. W miejscach pracy czułego wyposażenia elektronicznego gromadzące się ładunki elektrostatyczne mogą być przyczyną zakłócania funkcjonowania maszyn. Posadzki antystatyczne zapewniają skuteczną ochronę elektronicznej aparatury pomiarowo-kontrolnej, wyposażenia diagnostycznego, urządzeń telekomunikacyjnych, systemów sterowania i komputerów.

 

Posadzka antystatyczna - przekrój

 

opis po najechaniu kursorem

 

 

 

Bautech jest pierwszym w Polsce dostawcą systemu antystatycznej, betonowej posadzki monolitycznej utwardzanej powierzchniowo. Dzięki przemyślanej technologii spełniono wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną w tym w stosunku do stref zagrożenia wybuchem 0, 1, 2, 20, 21, 22.

Posadzka antystatyczna oparta na popularnym systemie betonowej posadzki monolitycznej utwardzanej powierzchniowo jest prostym i tanim rozwiązaniem problemu elektryczności statycznej. W przeciwieństwie do posadzek epoksydowych, wylewanych na istniejącej płycie nośnej, antystatyczna posadzka przemysłowa betonowa jest najczęściej wykonywana bezpośrednio na przygotowanej podbudowie, sama stanowi płytę nośną i odprowadza ładunki elektrostatyczne poprzez wbudowane uziemienia.

Płyta posadzkowa jest wylewana na warstwie poślizgowo-izolacyjnej rozłożonej na odpowiednio przygotowanej podbudowie. Podbudowę stanowi z reguły nasyp z piachu / pospółki zagęszczonej warstwami oraz warstwa chudego betonu B10, grubości 10 cm. Dobrze przygotowana podbudowa to pierwszy krok do trwałej podłogi antystatycznej. Duża sztywność podbudowy (wysoki moduł reakcji – „k”) pozwala zmniejszyć ilość potrzebnego zbrojenia i grubość płyty posadzki. Dzięki dobrej podbudowie, oszczędzamy na ilości materiału posadzkowego.

Warstwa chudego betonu, poza wzmocnieniem podłoża, ułatwia wykonanie podłogi antystatycznej, pozwalając na stabilne osadzenie prowadnic po których przesuwana jest listwa wibracyjna. 

 

Składniki posadzki antystatycznej

bednarka

+

betoniarka

+

włókna stalowe

+

Utwardzacz posadzkowy

+

Impregnat do posadzki betonowej

Bednarka Beton Włókna stalowe Utwardzacz metaliczny Impregnat do betonu

 

+ włókna polipropylenowe Baucon® + system Bauflex® do wypełnień szwów roboczych

 

 

Przy rozkładaniu i wibrowaniu betonu posługujemy się wspomnianą listwą wibracyjną - „metoda długich pasów” lub laserowym kombajnem posadzkowym foto - „metoda wielkich płaszczyzn”. Nowoczesne betonowe podłogi antystatyczne są zbrojone zbrojeniem rozproszonym w postaci kilkucentymetrowych  włókien wykonanych ze stali o bardzo wysokiej wytrzymałości. Ilość włókien dobierana jest odpowiednio do wielkości przewidywanych obciążeń np.: pojazdy cieżarowe, wózki widłowe, regały magazynowe, obciążenia o nieokreślonym rozkładzie. Aby osiągnąć antystatyczność projektowanej podłogi minimalna ilość włókien stalowych Baumix® zapewniająca wymagane przewodzenie posadzki wynosi 20 kg/m3 betonu.

Aby stworzyć drogę ujścia dla ładunków elektryczności statycznej płytę podłogową łączy się z instalacją uziemiającą. W dolnym przekroju wylewanej płyty umieszcza się pasy bednarki szerokości około 5 cm przebiegające możliwie blisko osi pól elementarnych. Tak wykonany obwód powinien zostać uziemiony w co najmniej dwóch miejscach (patrz rysunek). 

 

Posadzka elektrostatyczna, przekrój i rzut

Na wyrównaną powierzchnię świeżo rozłożonego betonu rozsypujemy utwardzacz powierzchniowy w ilości 5-7 kg/m2 (warstwa o grubości 2-3 mm). Żeby otrzymać posadzkę antystatyczną w systemie BAUTECH prosimy użyć utwardzacz metaliczny Bautop® Enduro lub utwardzacz ultrametaliczny Extratop® Enduro - o najwyższych właściwościach antystatycznych.  Połączenie warstwy utwardzającej z betonem uzyskuje się poprzez zacieranie mechaniczne przy użyciu dysku (film obok). Powierzchnia jest następnie wygładzana łopatkami zacieraczki ustawianymi pod coraz większym kątem. Kolejne etapy zacierania posadzki antystatycznej wykonuje się w odstępach czasu, zależnie od szybkości wiązania betonu, aż do uzyskania odpowiedniej gładkości podłogi. Na zatartą posadzkę antystatyczną natryskujemy preparat impregnujący Bauseal® Enduro, który jest dla przemysłowej podłogi antystatycznej faktorem pielęgnującym i tworzy na niej powłokę.

W kolejnym etapie realizacji posadzki antystatycznej nacinamy szczeliny skurczowe. Po upływie około miesiąca nacina się szwy robocze, poszerza się szczeliny skurczowe oraz wypełnia się wszystkie wykonane szwy i szczeliny sznurem i masą dylatacyjną Bauflex®.

Zobacz film pokazujący wykonanie od A do Z posadzki betonowej utwardzanej powierzchniowo.

Pierwszą naszą realizacją była nawierzchnia antystatyczna Bautech wykonana w hangarze na lotnisku w Krzesinach k. Poznania, o pow. 2650 m2 (zobacz referencje). Po zakończeniu prac przeprowadzono testy, które wykazały zakładane właściwości antystatyczne posadzki. Ostatnie realizacje, w których użyto posadzek antystatycznych Bautech to m.in. hala TRW w Bielsku-Białej i hala PZL Mielec.

 

 

pdf Karta techniczna BAUTECH ANTISTATIC SYSTEM

 

Wypełnij formularz zapytania

 

 

Video: Posadzka antystatyczna - krok po kroku

 

 

PDF Pobierz PDF

 

 

Protokół z badań posadzek antystatycznych Bautech

Protokół z badań posadzek antystatycznych Bautech zawiera następujące wnioski:

  1. Z formalnego punktu widzenia (PN-IEC 61340:2000 p.1.7) posadzki systemu BAUTECH wykonane z betonu B25 (C20/25) zbrojonego rozproszonym włóknem stalowym typu BAUMIX w ilości 20 kg/m3 i utwardzonego powierzchniowo utwardzaczem ultrametalicznym EXTRATOP Enduro (7 kg/m2) lub utwardzaczem metalicznym BAUTOP Enduro (5 kg/m2) oraz impregnowanego środkiem BAUSEAL Enduro (0,1 l/m2) mogą być traktowane jako materiał / wyrób anty(elektro)statyczny - "elektrostatycznie przewodzący" (oznaczenie umowne ECF). Rezystancja elektryczna "pionowa" Rp określonych posadzek, równoważna ich rezystancji skośnej Rv przy grubości warstwy ok. 190 mm, jest rzędu wielkości 104 Ω - 105 Ω, natomiast ich rezystancja powierzchniowa Rs (mierzona jako rezystancja między punktami na powierzchni posadzki Rp-p), mieści się w rzędzie wielkości 105 Ω. Przytoczone wartości nie przekraczają odpowiedniej wartości granicznej (106 Ω), przyjętej wg punktu 8c/ niniejszego Protokółu za podstawę określonej klasyfikacji.
  2. Przewodność elektryczna posadzki BAUTECH z utwardzaczem ultrametalicznym EXTRATOP Enduro (7 kg/m2) jest o jeden rząd wielkości wyższa w porównaniu z analogiczną posadzką, zawierającą utwardzacz metaliczny BAUTOP Enduro (5 kg/m2).
  3. Rezystancja elektryczna upływu Ru określonych odmian posadzki systemu BAUTECH (pomiar w stosunku do uziemionej płyty metalowej, umieszczonej pod spodem posadzki) jest rzędu (104 - 105) Ω, przy czym wartości 104 Ω występują u posadzki z utwardzaczem EXTRATOP Enduro, a wartości 105 Ω - u posadzki z utwardzaczem BAUTOP Enduro. Posadzki te spełniają więc najostrzejsze wymaganie ochrony przed elektrycznością statyczną (Ru ≤ 1*106 Ω) i z tego względu kwalifikują się do stosowania we wszelkich warunkach eksploatacyjnych, w tym - w strefach zagrożenia wybuchem (wskaźniki skuteczności ochrony η1 i η2 powyżej "1"; kwalifikacja materiału / wyrobu A+ i B+).
  4. Rezystancja elektryczna upływu Ru posadzki BAUTECH z utwardzaczem BAUTOP Enduro przekracza wartość graniczną 5*104 Ω. Posadzka ta może w związku z tym zapewnić zarazem dodatkową (poza np. "zerowaniem" ochronnym) ochronę przeciwporażeniową pracowników obsługujących urządzenia elektryczne
 

Źródło: Protokół z badań wykonanych przez Pracownię Zagrożeń Elektrostatycznych

 

Zobacz też:

Tabele z porównaniem technologii posadzkowych

 

 

 

Sign in to comment

Call Phone +48 22 716 77 91

Contact details

© 2020 All right reserved. BAUTECH sp. z o.o. ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90, NIP 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, share capital: 51 000 PLN, bank account PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

project by: Intermedium.pl interactive agency