Bautech Industrial and Decorative Flooring
Other countries
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Home page » About us » Blog » Blog » Jak zaprojektować posadzkę przemysłową
Wednesday, 03 April 2013 15:33

Jak zaprojektować posadzkę przemysłową

Rate this item
(3 votes)

Projekt posadzki obejmuje informacje o podłożu, płycie nośnej, zbrojeniu, szczelinach dylatacyjnych, utwardzaczach, preparatach pielegnujących i recepturze betonu. Projekt - opracowanie techniczne posadzki nie stanowi elementu klasycznego projektu konstrukcyjnego, dlatego warto go powierzyć inżynierowi z firmy takiej jak Bautech. Trwa promocja - Projekt posadzki GRATIS

 

Jak zaprojektować posadzkę przemysłową

Jak zaprojektować posadzkę przemysłową? Przede wszystkim znać warunki geotechniczne, do nich dobrać podbudowę, grubość płyty, ilość zbrojenia.

Przed przystąpieniem do sporządzenia projektu posadzki przemysłowej określa się wymagania dotyczące nawierzchni:

 • wytrzymałość posadzki zapewniającą przeniesienie obciążeń statycznych, dynamicznych i udarnościowych,
 • niski skurcz i odkształcalność termiczną,
 • wysoką odporność na ścieranie,
 • odporność na działanie czynników chemicznych, które mogą wystąpić podczas eksploatacji,
 • trwałość kolorów i odporność na starzenie,
 • walory użytkowe posadzki przemysłowej, łatwość napraw, konserwacji i utrzymania czystości.

 

Dwa pierwsze wymagania odnoszą się do betonu i zbrojenia rozproszonego, a pozostałe dotyczą górnej, bezpośrednio eksploatacyjnej warstwy posadzki wykończonej posypką utwardzającą lub masą epoksydową.

Do przeprowadzenia obliczeń niezbędna jest znajomość charakterystyki podłoża i podbudowy. Podbudowę dolną może stanowić warstwa zagęszczonego piasku a podbudowę górną warstwa betonu podkładowego. Podłoże (podbudowa) może być charakteryzowane modułem reakcji określonym jako stosunek obciążenia zadanego na standardową płytę do jej powierzchni i wielkości zagłębienia, wywołanego tym obciążeniem. Można również posłużyć się parametrami geotechnicznymi tych warstw.

Posadzka spełnia zadania eksploatacyjne tylko wówczas, gdy zachodzi ścisła współpraca pomiędzy podłożem gruntowym, warstwą nośną (podbudową) oraz betonową płytą posadzki. Konstrukcja posadzki betonowej nie jest elementem nośnym, lecz spoczywa w sposób ciągły na warstwie nośnej podbudowy. Nie powinna się ona opierać bezpośrednio na ścianach, odsadzkach ław lub stóp fundamentowych, a także na większych, biegnących pod nią, konstrukcjach tuneli lub kanałów. Sposób rozwiązania tych szczegółów powinien zapewniać niezależność pracy statycznej i możliwość wzajemnego przemieszczania sąsiednich elementów. Bezawaryjna wieloletnia eksploatacja posadzki zależy w znacznym stopniu od nośności podłoża i spoczywającej na nim warstwy nośnej (podbudowy).

Posadzka na gruncie - garaż straży pożarnej

Posadzka na gruncie - jak ją zaprojektować? Warstwą nośną jest tu zmodyfikowana podbudowa spoczywająca bezpośrednio na podłozu gruntowym.

Posadzka na gruncie jest wielowarstwowym układem konstrukcyjnym, w którym warstwą nośną jest spoczywająca na podłożu gruntowym zmodyfikowana podbudowa. Na niej ułożona jest płyta konstrukcyjna z betonu stanowiąca główny element przejmujący obciążenia bezpośrednio od pojazdu, podstawy maszyny lub nóg regałów magazynowych. 

 

Jak zaprojektować posadzkę przemysłową? Wytyczne konstrukcyjne

Podłoże - w zależności od stwierdzonych warunków gruntowych jego odpowiednie i równomierne zagęszczenie, ewentualnie uzdatnienie, utwardzenie, wzmocnienie geotkaninami bądź wymiana celem uzyskania odpowiedniej nośności przy uregulowanych warunkach wodnych.

Podbudowa - dzieląca się zwykle na dolną o grubości ok. 30 cm wykonaną z odpowiednio zagęszczonego piasku / pospółki lub tłucznia i górną o grubości min. 10 cm z chudego betonu / piasku stabilizowanego cementem / wielofrakcyjnego zaklinowanego tłucznia, która winna spełniać wymóg równości +/- 10 mm mierzony łatą 3 m, a także być sprawdzona metodą płytową (VSS).

Podłoże i podbudowę charakteryzują: - wskaźnik zagęszczenia IS - moduły odkształcenia E1 i E2 oraz wskaźnik odkształcenia I0 = E2/ E1, który nie powinien być większy niż 2,5 - współczynnik pionowej podatności (sumaryczny moduł reakcji) 'k' wyrażony w N/mm3 lub zbiorczy moduł odkształcenia 'E' wyrażony w N/mm2

Jeśli podbudowa górna nie spełnia wymogów wytrzymałości, musi być odpowiednio poprawiona lub należy się liczyć z koniecznością przeprojektowania posadzki (zwiększenie grubości posadzki, ilości zbrojenia rozproszonego lub użycie dodatkowych siatek zbrojeniowych). Przeciwnie, gdy podbudowa posiada znaczne nadwyżki nośności, można rozważyć celowość 'odchudzenia' posadzki np. poprzez zmniejszenie klasy betonu lub ilości zbrojenia rozproszonego.

Warstwa poślizgowa oddziela podbudowę górną od płyty betonowej posadzki, a jej zadaniem jest:

 • obniżenie siły tarcia pomiędzy betonem płyty posadzkowej a podbudową górną,
 • wyeliminowanie przenikania wilgoci z podłoża do płyty betonowej,
 • zapobieganie przenikaniu wody z betonu do podłoża.

Zadania te spełnia folia polietylenowa o grubości ≥ 0,2 mm.

 

Jak zaprojektować posadzkę przemysłową? Wytyczne technologiczne

Dobór składników betonu niskoskurczowego klasy ≥ B25 o zawartości cementu ≤ 350 kg/m3, wskaźniku w/c ≤ 0,5, z kruszywa o uziarnieniu ≤ 16 mm (zalecane ≤ 8 mm). Zaleca się komponowanie stosu okruchowego o zawartości frakcji drobnych do 5% i punkcie piaskowym w granicach 35-40%. Zalecane rodzaje cementu to CEM I lub CEM III/A. Zwraca się uwagę, że dodatek popiołów lotnych ma tendencję do zbierania się w górnej warstwie mleczka cementowego, co może prowadzić do odparzeń posypki. Ponieważ dodatek włókien stalowych Baumix obniża urabialność mieszanki, konieczne jest zastosowanie plastyfikatorów celem uzyskania odpowiedniej konsystencji.

Płyta nośna nawierzchni pływającej o określonej grubości, klasie betonu oraz ilości i rodzaju zbrojenia rozproszonego dobranych obliczeniowo w zależności od wartości modułu reakcji podłoża/podbudowy “k” oraz przewidywanych obciążeń:

 • statycznych równomiernych o określonym lub nieokreślonym rozkładzie,
 • statycznych punktowych od nóg regałów lub podpór dźwigu, zbiorników itp.,
 • dynamicznych od wózków widłowych o określonym udźwigu, rodzaju ogumienia, rozstawie kół i częstotliwości ruchu,
 • dynamicznych od pojazdów samochodowych o osiach dwu- i czterokołowych.

 

Lokalizacja szwów roboczych, ustalenie szerokości pasów roboczych (standardowo rzędu 6 m) i sposób ustawienia jego szalunków odpowiednio dobranych do grubości płyty nawierzchni oraz stosowanych kotwi lub dybli (ich średnice, rodzaj stali, długość i rozstaw). Wykonanie wypełnienia szczelin rozszerzeniowych wokół słupów, ścian, fundamentów, np. z pasa gąbki półsztywnej grubości 6 - 8 mm.

Rozłożenie i zagęszczenie betonu kompozytowego z użyciem listwy wielowibratorowej o długości - 6 m i wibratorów pogrążalnych przy krawędziach pasa roboczego.

Wbudowanie w szwy robocze kotew lub dybli z gładkiej stali A0 lub A1, długości 40 cm, rozmieszczonymi co 30 cm w środkowej 1/3 przekroju.

Równomierne rozsypanie trudnościeralnego materiału utwardzającego metaliczno-krzemowego Multitop® Enduro, metalicznego Bautop® Enduro lub ultrametalicznego Extratop® Enduro. Rozsypanie wykonywane jest ręcznie lub mechanicznie wkrótce po wyrównaniu płyty nawierzchni, tak aby materiał posypki wiązał jednocześnie z betonem płyty tworząc monolit.

Po stwardnieniu betonu płyty do takiego stopnia, że można wejść na jego powierzchnię bez pozostawiania wyraźnego śladu przystępuje się do zacierania mechanicznego stosując spalinowe zacieraczki. Do wstępnego zatarcia nakładany jest dysk, a kolejne zatarcia dokonywane są łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem. Natychmiast po zakończeniu procesu zacierania (tj. po wygładzeniu nawierzchni) należy na całą powierzchnię napylić preparat powłokotwórczy i impregnujący, np. Bauseal® Enduro.

Przekrój typowa posadzka monolityczna betonowa

Gotowa posadzka monolityczna - przekrój. Płyta betonowa c stanowi monolit z wierzchnią warstwą zawierającą utwardzacz b. Jak zaprojektować posadzkę - cała sztuka, żeby nie projektować zbyt mocnej posadzki (koszty) lub zbyt słabej (niewystarczająca trwałość).

Nacięcie szczelin skurczowych do głębokości 1/3 grubości nawierzchni w ustalonych rozstawach (≤ 6 m) wykonywane jest jak najwcześniej, w momencie gdy piła już nie wyrywa ziaren kruszywa. Nacięcie szwów roboczych i poszerzenie szczelin skurczowych na szerokość ok. 6 mm i na głębokość niezbędną do umieszczenia masy dylatacyjnej Bauflex® i sznura dylatacyjnego o średnicy 6 mm oraz wypełnienie szwów i szczelin (skurczowych i rozszerzeniowych wokół słupów, kolumn, fundamentów, ścian) dokonuje się po miesiącu od wykonania nawierzchni masą wysoko elastyczną Bauflex® 25 lub elastyczną Bauflex 65.

 

Podczas projektowania szczelin przyjmuje się następujące zasady:

 • proporcje długości do szerokości < 1,5 (zbliżone do kwadratu),
 • szczeliny powinny przecinać się pod kątem prostym,
 • unikać sytuowania szczelin w pobliżu osi obciążonych pasów ruchu lub pól z największymi siłami skupionymi,
 • uwzględniając wpływy termiczne i skurczowe w posadzce projektujemy dylatacje posadzki wypełniając je sznurami dylatacyjnymi i masą.

 

Z uwagi na to, że posadzki w zakładach produkcyjnych, fabrykach, magazynach, supermarketach itp. muszą odpowiadać rygorystycznym wymaganiom wynikającym z warunków eksploatacji oraz sprostać znacznym obciążeniom statycznym i dynamicznym, nie mogą być dziełem przypadku, lecz muszą być rezultatem profesjonalnego projektu. Odpowiednio zaprojektowana powierzchniowo utwardzona płyta betonowa zbrojona włóknami stalowymi zapewnia nieprzerwaną eksploatację przez kilkadziesiąt lat, bez potrzeby napraw i remontów. Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy specjalny formularz "Dane wyjściowe do wykonania opracowania, tzw. projektu, powierzchniowo utwardzanej monolitycznej posadzki przemysłowej z betonu kompozytowego w technologii BAUTECH". Po jego wypełnieniu i odesłaniu do firmy zainteresowany otrzymuje kompleksowe opracowanie techniczno-technologiczne (tzw. projekt posadzki) zawierające wytyczne do wykonania powierzchniowo utwardzanych, monolitycznych nawierzchni z betonów kompozytowych.

 

 

 

Zobacz też: Filmy instruktażowe jak wykonywać posadzki 

 

Co zawiera projekt posadzki

Wypełnij formularz: Projekt - opracowanie techniczne posadzki

 

 

 

Sign in to comment

  OUR CLIENTS

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg

Call Phone +48 22 716 77 91

Contact details

© 2020 All right reserved. BAUTECH sp. z o.o. ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90, NIP 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, share capital: 51 000 PLN, bank account PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

project by: Intermedium.pl interactive agency